Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Kierownictwo Administracji

Kierownictwo Administracji

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 7, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-33-44; e-mail: socha@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0100; kod finansowy: 9001

 

Kanclerz

dr in?. Aleksander Socha

tel. +4889 523-33-44, 523-37-56

 

Z-ca Kanclerza

mgr in?. Marek Dzieniakowski

tel. +4889 523-33-33, 523-37-08

 

Z-ca Kanclerza

mgr in?. Leszek Ko?nik

tel. +4889 523-33-70, 523-41-11

 

Z-ca Kanclerza

Kwestor Zofia Narkowicz

tel. +4889 523-34-61, 523-36-84

 

Sekretariat Kanclerza

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 7, 10-719 Olsztyn

fax 523-43-66; e-mail: giec@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0100; kod finansowy: 9001

Specjalista

Gra?yna Giec

tel. +4889 523-33-44, 523-37-56

 

ul. Jana Licznerskiego 4, pok. 2, 10-721 Olsztyn

fax 523-34-33; krystyna.slonka@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Krystyna S?onka

tel. +4889 523-33-33, 523-37-08

 

Sekretariat Kanclerza:

1)       prowadzi ewidencj? korespondencji, terminarz spraw, zebra? i spotka? Kanclerza,

2)       kontroluje przep?yw informacji zwi?zanych z funkcjonowaniem cia? kolegialnych, wspó?pracuj?cych z Kanclerzem,

3)       przekazuje do realizacji decyzje i polecenia Kanclerza,

4)       zg?aszaj?cym si? interesantom wskazuje jednostki organizacyjne w?a?ciwe tematycznie, do rozpatrzenia ich sprawy,

5)       prowadzi ewidencj? skarg i wniosków kierowanych do Kanclerza,

6)       przechowuje piecz?cie oraz korespondencje zwi?zan? z zakresem dzia?ania Kanclerza,

7)       prowadzi obs?ug? administracyjn? Kanclerza,

8)       wspó?dzia?a z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w celu w?a?ciwego rozpatrywania spraw zwi?zanych z decyzjami Kanclerza.

 

 

Rozdzielnia Korespondencji

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 01, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-36-01

kod ewidencji korespondencji: 90-0102; kod finansowy: 9001

 

Samodzielny referent

Zofia Szech

tel. +4889 523-36-01

Goniec

Andrzej D?browski

tel. +4889 523-36-01

 

Rozdzielnia korespondencji:

1)     przyjmuje korespondencj? wp?ywaj?c? do Uniwersytetu za po?rednictwem poczty i rozdziela j? na poszczególne jednostki organizacyjne,

2)     przyjmuje, rozdziela i przekazuje jednostkom organizacyjnym korespondencj? wewn?trzn? Uniwersytetu,

3)     rejestruje i znakuje korespondencj? przychodz?c? i wychodz?c?,

4)     ekspediuje uczelnian? korespondencj? na zewn?trz,

5)     prowadzi dokumentacj? zwi?zan? z zakresem swojego dzia?ania,

6)     rozlicza zakupione znaczki i inne op?aty pocztowe.

 

 

 

 

informacj? wytworzono:

Kierownictwo Administracji

za tre?? odpowiada:

Gra?yna Giec

data wytworzenia:

04-07-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 3441 razy (w tym z UWM 616 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-04
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa